นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ (“นโยบาย”) ใช้อธิบายว่า บริษัท นิกรมารีน จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัท นโยบายนี้ใช้กับตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้า ผู้รับจ้าง และผู้ใช้บริการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้หรือที่ระบุตัวตนของท่านได้จากข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ท่านหรือพาสปอร์ต ข้อมูลสุขภาพขณะวันที่เดินทาง ประวัติการซื้อขาย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการตามที่อธิบายข้างต้น เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมนี้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านหรือกลุ่มบุคคลมีความสัมพันธ์หลายอย่างกับเรา
2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ เพื่อให้บริการ ทำให้มีความเฉพาะตัว บำรุงรักษา และพัฒนาแอปฯ เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ

• ให้บริการแก่ท่านผ่านหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของเรา

• ติดต่อท่านเพื่อให้บริการ

• สร้าง จัดการ และทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน

• ตรวจสอบข้อมูล

• ยืนยันตัวบุคคลของท่าน

• ตรวจสอบการเดินทางของท่าน และประมวลผลการชำระเงิน

• เสนอ รับ จัดให้ อำนวยความสะดวก หรือดำเนินการให้บริการประกันภัยและการเงิน

• ติดตามความคืบหน้าในการเดินทางของท่านและตรวจสอบเส้นทางที่ผิดปกติ

• เปิดใช้งานฟีเจอร์สที่ทำให้แอปฯ ของท่านมีความเฉพาะตัวสำหรับท่าน เช่น สร้างรายการสถานที่ที่ท่านชอบ และจุดหมายการเดินทางที่ผ่านมา

• ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูลลงทะเบียนอัตโนมัติ (เช่น ชื่อ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) จากบริการหนึ่งไปสู่อีกบริการหนึ่ง หรือ เมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจ (survey) ของเรา

• การบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาการใช้งาน (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม

• คุ้มครองความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ

• เปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานของเรา

• ติดต่อประสานงานหากเกิดปัญหาต่างๆ


3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ให้กับบุคคล ดังนี้ คนขับรถ/ขับเรือ เพื่อที่จะได้ยืนยันได้ว่าท่านได้เดินทางไปกับพาหนะนี้จริง พนักงานขาย เพื่อที่จะได้ติดต่อประสานงานหากเกิดปัญหา ไกด์ทัวร์ เพื่อที่จะได้ให้ทางไกด์ทัวร์ได้รู้ว่าท่านได้อยู่ภายใต้การดูแลของไกด์คนนี้ กรมเจ้าท่า ทางเราจำเป็นต้องส่งข้อมูลจำพวก ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต สัญชาติ อุณหภูมิ ว่าท่านกำลังที่จะออกจากท่าเรือด้วยเรือลำนี้ จริง
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นเพื่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในนโยบายนี้เว้นแต่ กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลได้ในระยะเวลาที่นานกว่านั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นสำหรับบริการหรือวัตถุประสงค์ของเราแล้ว หรือเราไม่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ ป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือ จากการปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือหากท่านไม่ประสงค์ สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาเพื่อที่ทางเราจะได้ดำเนินการลบข้อมูล
5. คุกกี้ (Cookies)
บริษัท และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทอาจใช้คุกกี้ (cookies) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script) วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) (รวมถึงเครื่องมือระบุโฆษณาในโทรศัพท์มือถือ เช่น ไอดีเอฟเอของบริษัทแอปเปิ้ล (Apple’s IDFA) หรือแอดเวอร์ไทซิ่งไอดีของกูเกิ้ล (Google’s Advertising ID) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) ในการใช้เว็บไซต์หรือแอปฯต่าง ๆ โดยคุกกี้อาจมีตัวระบุพิเศษ และอาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของท่าน ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่กลุ่มบริษัทบริษัทส่งให้แก่ท่าน และบนหน้าเว็บของกลุ่มบริษัทบริษัท ฯลฯ และคุกกี้อาจถ่ายทอดข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้บริการของท่าน เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ (browser) ที่ท่านใช้ การเลือกคำค้นหา ไอพีแอดเดรส (IP address) ข้อมูลที่เกี่ยวกับโฆษณาซึ่งได้แสดงให้ท่านเห็นหรือที่ท่านได้คลิกเลือก และวันที่และเวลาของการใช้งาน ทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น บริษัทอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่บริษัทเก็บรวบรวมของเพื่อบริษัทเอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมเองกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านซึ่งบุคคลภายนอกได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยเราไม่อาจเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่ไม่จำเป็น หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคุกกี้บนเว็บไซต์ ท่านอาจปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) เพื่อปิด บล๊อค หรือระงับการใช้งานคุกกี้โดยลบประวัติการเยี่ยมชมและลบแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่าน
6. การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยลงประกาศนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วลงบนเว็บไซต์ โดยการที่ท่านใช้แอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการ ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท หรือติดต่อ หรือมีส่วนรวมกับบริษัทต่อไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขนโยบายนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวแล้ว
7. ช่องทางการติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

ชื่อ: บริษัทนิกรมารีน จำกัด

ที่อยู่: 71/23 ซ.สุขสันต์ 1 ถนนวิเศษ ต.ราไวย์ 83130, ประเทศไทย

Email Address: info@nikornmarinetourphuket.com